KiteSurf Spot Yvonand

KiteSurf Yvonand Switzerland Kite spot Yvonand (Lac de Neuchatel)

Photos